Veri CDs/DVDleri oluþturma

 • CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW ve Çift katmanlý medyalara veri yazabilir
 • Supports burning data on permanent backup M-Discs, which promise up to 1000 years of data preservation.
 • Mp3 CD'lerini ve saklanan bir çok dosyayý tek diske yazabilir.
 • Önyüklenebilir diskler oluþturabilir
 • Disc spanning: Spread data on multiple discs
 • Yazým tamamlandýktan sonra otomatik olarak veri kontolü yapar
 • Yazdýrýlacak dosyalarý eklemek için dahili gelen dosya gezgini veya Windows dosya gezgini kullanýlabilir.Sürükle-býrak yöntemini destekler.
 • Yedeklemeler oluþturmasý için derlemeri kaydeder
 • Yazma iþlemi buffer-underrun korumasý ile gerçekleþir.
 • Önceki oturumlarda oluþturulmuþ (ISO 9660) CD/DVDleri yazar,düzenler
 • Diski hýzlýca silebilir
 • Veri diski kopyalamasý (Kopya korumalý diskler kesinlikle kýrýlamaz)
 • Oluþturulan disk hakkýnda bilgi verir

Ses CD'leri oluþturma

 • Ses-CD'leri þu farmatlardan oluþturulur: MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, APE, MPC, WV (WavPack), ALAC (Apple Lossless)
 • Mevcut ses CD'sine þarkýlar teker teker veya toplu halde derlemeye eklenebilir.(cda-dosyalarýný ekle)
 • Ses dosyalarý entegre medya oynatýcýsý tarafýndan yürütülür
 • Boþluksuz CD'leri desteklenir.(Sadece bir kez)
 • M3U, WPL þarký listelerindeki þarkýlar ve Nero Ses Derlemeri(NRA)'nde yer alan þarkýlarda yazdýrýlabilir
 • ReplayGain Desteði
 • support for CD-Text
 • import CUE sheets
 • Ses derlemelerini M3U þarký listesi ve Cue sayfasý þeklinde kaydebilirsiniz
 • Karýþýk modlarýn olduðu discler oluþturabilirsiniz

ISO Özellikleri

 • ISO dosyalarýný CD'ye yazar
 • Kendi ISO dosyalarýnýzý oluþturursunuz
 • bin- ve nrg-dosyalarýný ISO dosyalarýna çevirir
 • CDs/DVDlerin ISO dosyasýný diske kaydedin

Diðer Özellikler

 • Veri ve ses diskleri için baitçe kapak resmi oluþturun
 • LightScribe Entegrasyonu
 • Komut satýrý Sürümü
 • Bir çok IDE, USB, Firewire ve SCSI sürücülerini destekler
 • Sýnýrlý kullanýcýlar için sürücü eriþimi entegresyonu saðlar
 • Çoklu dil destekli arayüz
 • Çevrimiçi Güncelleme