Informació dels discs

Per obtindre més informació sobre el CD/DVD inserit, haureu d’iniciar una nova compilació de Dades o d’Àudio.
Després, si feu clic sobre aquest botó s'obrirà una finestra nova amb molta informació addicional. Una altra opció és fer-ho des del menú Disc → Informació de disc, o amb la drecera de teclat Ctrl+I.

Preferències: Ajustos generals

Aquesta finestra (imatge inferior) conté un llistat desplaçable (dreta) i un gràfic acolorit (esquerra) sobre l'espai del disc.

El tipus d'informació mostrada, segons el disc, pot ser: tipus de disc; si està obert, l'espai lliure; i el número de sessions que conté amb informació addicional com ara el tipus de Sistema de fitxers utilitzat.

Preferències: Ajustos generals

Podreu trobar informació similar sobre la gravadora en l'article Informació del dispositiu.